WRÓĆ DO GÓRY

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego echargers.pl obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r. (zwany dalej “Regulaminem”)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Klientów z serwisu internetowego echargers.pl dostępnego pod domeną www.echargers.pl oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania za pośrednictwem serwisu zakupu Produktów w Sklepie echargers.pl.
1.2. Sklep echargers.pl działa pod adresem www.echargers.pl i prowadzony jest przez ECHARGERS S.C. z siedzibą w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 40, 16-300 Augustów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:8461668208, REGON:386142666,. Adres do korespondencji: ECHARGERS S.C.,ul. Rynek Zygmunta Augusta 40, 16-300, Augustów.
Ze Sklepem echargers.pl, Klienci mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym: echargerspl@gmail.com oraz numerem telefonu: +48 692 458 621. Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym danego dostawcy usług.


2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. echargers.pl – ECHARGERS S.C. z siedzibą w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 40, 16-300 Augustów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:8461668208, REGON:386142666,. Adres do korespondencji: ECHARGERS S.C.,ul. Rynek Zygmunta Augusta 40, 16-300, Augustów.
2.2. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w Sklepie echargers.pl, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.3. Konto – zapis informatyczny części serwisu, w ramach której Użytkownik może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie (m.in. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta, przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień). W Koncie gromadzone są dane osobowe oraz informacje o działaniach Klienta w ramach Sklepu echargers.pl. Konto prowadzone jest bezpłatnie przez ECHARGERS S.C.. Dostęp do Konta pozwala na identyfikację w Sklepie echargers.pl. Klient odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne.
2.4. Produkt – rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.
2.5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta, dokonana samodzielnie przez Klienta lub na zlecenie Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie echargers.pl lub za pośrednictwem kontaktu z infolinią.
2.6. Sklep echargers.pl – prowadzony przez ECHARGERS S.C. internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną www.echargers.pl, za pośrednictwem którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż i który umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia.
2.7. Sprzedawca  – ECHARGERS S.C.
2.8. Umowa  – umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – zawarta dobrowolnie przez Klienta z ECHARGERS S.C. z chwilą potwierdzenia Rejestracji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019, poz. 123, 730 ze zm.).
2.9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1145, ze zm.), zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez ECHARGERS S.C na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki.
2.10. Klient:
2.10.1. osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także przedstawić taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy.
2.10.2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu echargers.pl.
2.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu echargers.pl i/lub za pośrednictwem infolinii, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU echargers.pl

3.1. Niezbędne, minimalne warunki techniczne, których spełnienie jest nieodzowne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep echargers.pl, w tym zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży obejmują: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. By dokonać Rejestracji lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
3.2. Utworzenie Konta nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży.
3.3. Klient składa Zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie echargers.pl,
b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego w Sklepie echargers.pl , a także wysłanie elektronicznego formularza zamówienia ze Sklepu echargers.pl.
3.3. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia.
3.4. Klient ma również możliwość składania Zamówień i zawierania Umowy Sprzedaży po dokonaniu Rejestracji i utworzeniu Konta, w którym gromadzone są udostępnione przez niego dane oraz informacje dotyczące jego działań w Sklepie echargers.pl. Świadczenie usług w ramach Konta jest nieodpłatne i bezterminowe. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą z ECHARGERS S.C. dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: sklep@echargers.pl . Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ECHARGERS S.C. jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania Umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
3.5. Poprzez zaznaczenie podczas procesu składania Zamówienia lub Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin” Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3.6. Dane osobowe podane przez Klienta podczas składania Zamówienia lub w procesie Rejestracji, zmienione następnie ewentualnie przez niego w trakcie korzystania ze Sklepu echargers.pl , muszą być prawdziwe, zgodne z prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Klient nie jest uprawniony do umieszczania w Sklepie echargers.pl danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
3.7. ECHARGERS S.C. może, z ważnych powodów, zmienić zasady korzystania przez oznaczonego Klienta ze Sklepu echargers.pl, w szczególności dokonać ograniczeń w dopuszczalnym sposobie dostawy, wyborze formy płatności, jak również składania Zamówień. Ważnymi powodami są, w szczególności:
3.7.1. uzasadnione przypuszczenie, że Klient celowo działa na szkodę ECHARGERS.S.C. w ten sposób, że składa Zamówienie/Zamówienia z opcją za pobraniem, a następnie nie odbiera tego Zamówienia/Zamówień,
3.7.2. uzasadnione przypuszczenie, że Klient celowo działa na szkodę ECHARGERS. S.C. w ten sposób, że korzysta z usług oferowanych przez ECHARGERS S.C. w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem,
3.7.3. powstają uzasadnione wątpliwości co do poprawności i prawdziwości danych podanych przez Klienta i pomimo kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, wątpliwości te nie zostaną usunięte.
3.8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu echargers.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu echargers.pl. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@echargers.pl , telefonicznie pod numerem telefonu: +48 692 458 621 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu. W reklamacji zaleca się, by Klient podał: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez ECHARGERS S.C. następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4. CENY PRODUKTÓW I DOSTĘPNE METODY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie echargers.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów fakultatywnych płatnych usług. Koszty dostawy i koszty fakultatywnych płatnych usług są każdorazowo podawane w Sklepie echargers.pl w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu, koszty dostawy oraz koszty fakultatywnych płatnych usług (jeśli zostały wybrane).
4.2. Na każdy sprzedany przez ECHARGERS S.C. wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie papierowej na adres podany do realizacji zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej jest rozumiane jako wyrażenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży jako przedsiębiorca.
4.3. ECHARGERS S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu echargers.pl. Nie dotyczy to Zamówień już złożonych.
4.4. Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep echargers.pl ma do dyspozycji  następujące sposoby płatności za Produkt:
4.4.1. gotówką przy odbiorze Produktu w placówkach handlowych wskazanych w zakładce „Kontakt”;
4.4.2. kartą kredytową lub płatniczą przy odbiorze Produktu w placówkach handlowych wskazanych w zakładce „Kontakt”;
4.4.3. gotówką przy odbiorze Produktu od kuriera/doręczyciela (opcja za pobraniem);
4.4.4. kartą kredytową, płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal;
4.4.5. przelewem na rachunek bankowy Sklepu echargers.pl : SANTANDER BANK POLSKA S.A. ECHARGERS SPÓŁKA CYWILNA, nr. Rachunku bankowego: 29 1090 2789 0000 0001 4496 1979.

5. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu echargers.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1145 ze zm.). Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie echargers.pl składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
5.2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sklepu echargers.pl wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie Zamówienia w systemie. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży.
5.3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności Produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
5.4. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie echargers.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.


6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, CZAS, SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY

6.1. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.2. Koszty transportu i dostawy Produktów obciążają Klienta, chyba że Umowa Sprzedaży lub Regulamin stanowią inaczej. Informacje o wysokości kosztów i możliwych do wyboru sposobów dostawy podane są w sposób określony w pkt 4.1. Regulaminu i w koszyku zawierającym wybrane Produkty.
6.3. ECHARGERS S.C. dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.
6.4. Czas dostawy Produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania Zamówienia powiększony o czas dostawy.
6.5. ECHARGERS S.C. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów, spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy lub adresu e-mail. ECHARGERS. S.C. zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto, ECHARGERS S.C. może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy, spowodowanych błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1. W terminie 30 dni od otrzymania zamówionego Produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i Produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
7.2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zamówionego Produktu.
7.3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia.
7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny podany w pkt. 1.2. niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres echargerspl@gmail.com). Oświadczenie Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
7.5. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia procedury zwrotu, o ile taki dokument został dostarczony w formie tradycyjnej (papierowej).
7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu echargers.pl nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
7.6.1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep echargers.pl wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.6.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
7.6.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.6.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.6.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.6.6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.6.7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.7. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy Produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania.
7.8. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży.
7.9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Produktów (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
7.10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep echargers.pl dla danego Produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


8. PROCEDURY REKLAMACYJNE

8.1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości i wyraża nadzieję, że zakupiony Produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.
8.2. W przypadku wystąpienia usterek Sprzedawca wszczyna na żądanie Klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.
8.3. Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne pod numerem telefonu +48 692 458 621 oraz za drogą elektroniczną (adres e-mail: sklep@echargers.pl).
8.4. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8.5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w rozdziale 1.2. Regulaminu.
8.6. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania Produktu.
8.7. Dla wykonania uprawnień z tytułu rękojmi Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy:
8.7.1. wadliwy Produkt wraz z elementami kompletu i kartą gwarancyjną, jeśli takie były wydane; w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczny transport rzeczy;
8.7.2. w miarę możliwości wypełnione oświadczenie reklamacyjne umożliwiające identyfikację nadawcy Produktu. Sprzedawca zachęca do skorzystania z formularza, ale nie jest to obowiązkowe;
8.7.3. w miarę możliwości kopię dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), jeśli został przekazany w formie papierowej.
8.8. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
8.9. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

9.1. Niniejszy rozdział (9.) Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
9.2. ECHARGERS S.C. zachowuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do ECHARGERS S.C..
9.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami ECHARGERS S.C. może nałożyć ograniczenia w dostępnych sposobach płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez ECHARGERS S.C. Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. ECHARGERS S.C. w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. 2019, poz. 1145 ze zm.) odpowiedzialność ECHARGERS S.C. z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
9.6. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami ECHARGERS S.C. może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
9.7. Ani ECHARGERS S.C. ani jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
9.8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności ECHARGERS S.C., jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy ECHARGERS S.C., a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ECHARGERS S.C..
9.10. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami ECHARGERS S.C. może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Dane osobowe podawane przez Klienta w Sklepie echargers.pl (w tym w procesie Rejestracji, korzystania ze Sklepu echargers.pl, dokonywania zakupów), przetwarzane są przez ECHARGERS S.C. z siedzibą w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 40, 16-300 Augustów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:8461668208, REGON:386142666,. Adres do korespondencji: ECHARGERS S.C.,ul. Rynek Zygmunta Augusta 40, 16-300, Augustów – Administratora danych.
10.2. Zapoznaj się z Polityką Prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Regulaminu i jest dostępna na stronie echargers.pl .


11. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

11.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe uregulowania mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania ECHARGERS S.C. do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
11.2. Sklep echargers.pl informuje, że Konsument może zdecydować się skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Dalsze informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
11.3. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Opisy Produktów, zdjęcia, materiały graficzne, logotypy i inne treści zawarte w Sklepie echargers.pl stanowią chronioną własność ECHARGERS S.C. . Ich kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, w szczególności udostępnianie w innych serwisach internetowych wymaga pisemnej zgody ECHARGERS S.C. .
12.2. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszy Regulaminie właściwe jest prawo polskie.
12.4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, ECHARGERS S.C. poinformuje o tym Klientów na stronie www.echargers.pl udostępniając nową treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sklep echargers.pl (z wyjątkiem pkt 9. Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa), z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy do czasu realizacji przedmiotowego Zamówienia. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie Umowy przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
12.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 2 stycznia 2020 r. i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu. Dotychczasowe brzmienie Regulaminu dostępne jest na stronie internetowej – echargers.pl .UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1.o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2.w której cena Produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6.w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
7.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.